NON STOP: 0759 678 701 dgaspcromania.ro@gmail.com

Atribuțiile Directorului General

Mihai Căldăraru

Directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  Persoane cu Dizabilități – AEDOPS asigură conducerea executivă a acesteia şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin. În exercitarea atribuţiilor ce îi revin directorul general emite dispoziţii

Directorul general reprezintă DGASPC din Romania în relaţiile cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie.

 

 

Mihai Caldararu

Directorul general îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:

 • exercită atribuţiile ce revin Direcţia Generală de Asistenţă Socială Persoane cu Dizabilități – AEDOPS  în calitate de persoană juridică;
 • exercită funcţia de ordonator secundar;
 • coordonează procesul de elaborare şi supune aprobării Consiliului director al Asociatiei Europene a Drepturilor si Protectiei Sociale, proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, precum şi al planului anual de acţiune, având avizul consultativ al Colegiului director;
 • coordonează elaborarea rapoartelor generale privind activitatea de asistenţă socială, stadiul implementării strategiilor prevăzute la lit. d) şi propunerile de măsuri pentru îmbunătăţirea acestei activităţi, pe care le prezintă spre avizare Consiliul director şi apoi Comisiei pentru protecţia copilului;
 • elaborează statul de personal al Direcţia Generală de Asistenţă SocialăPersoane cu Dizabilități – AEDOPS ; numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul Direcţia Generală de Asistenţă Socială  Persoane cu Dizabilități – AEDOPS potrivit statutului AEDOPS ;
 • elaborează şi propune spre aprobare Consiliului director al Asociatiei Europene a Drepturilor Omului si Protectiei Sociale , statul de funcţii al Direcţia Generală de Asistenţă SocialăPersoane cu Dizabilități – AEDOPS, având avizul Colegiului director;
 • controlează activitatea personalului din cadrul Direcţia Generală de Asistenţă SocialăPersoane cu Dizabilități – AEDOPS şi aplică sancţiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile statutului AEDOPS  în vigoare;
 • este vicepreşedintele Comisiei pentru protecţia copilului şi reprezintă Direcţia Generală de Asistenţă SocialăPersoane cu Dizabilități – AEDOPS în relaţiile cu aceasta;
 • asigură executarea hotărârilor Comisiei pentru protecţia copilului.

 

Directorul general coordonează, îndrumă şi răspunde direct de activitatea următoarelor servicii/ birouri/ compartimente din cadrul aparatului propriu:

 • Serviciul monitorizare, analiză, statistică, indicatori asistență socială și incluziune socială, strategii programe, proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu organizațiile neguvernamentale;
 • Compartimentul comunicare, registratură și relații cu publicul;
 • Biroul management resurse umane;
 • Compartimentul juridic și contencios;
 • Compartimentul audit public intern;
 • Biroul adopții și postadopții;
 • Secretariatul Comisiei pentru protecția copilului;
 • Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.

 

Directorul general poate delega coordonarea și îndrumarea serviciilor/ birourilor/ compartimentelor pe care le coordonează direct, în condițiile legii.

Directorul general îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a Consiliului director al Asociatiei Europene a Drepturilor Omului si Protectiei Sociale.

 

În absenţa directorului general, atribuţiile acestuia se exercită de unul dintre directorii generali adjuncţi, desemnat prin dispoziţie a directorului general, în condiţiile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţia Generală de Asistenţă Socială  Persoane cu Dizabilități – AEDOPS.

 

 

Ai nevoie de ajutor?

Contactează-ne

Adresă

Str. Intr. Barsei nr 6, bl.G7, P, ap 1. Bucuresti-3

Email

dgaspcromania.ro@gmail.com

Telefon

0790.377.777
0739.377.777 
0759 678 701

Trimite-ne un esaj

5 + 8 =